ÇEVRE KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK TASARISI MECLİSTE...

13 Kasım 2018 tarihinde TBMM Başkanlığı'na verilen 17 sayılı yazı ile “Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” sunuldu. Sunulan Kanun Teklifinin ilk 10 maddesi ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda değişiklikler yapılmak isteniyor. Söz konusu teklif ile Çevre Kanunu’na üç önemli konuda ek maddeler konuluyor. Bu maddeleri aşağıda sizler için derledik;

1.Geri Kazanım Katılım Payı

EK MADDE 11 - Ekli (1) sayılı listede yer alan ürünleri yurt içinde piyasaya arz eden üreticilerden/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilir. Ekli listedeki ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün/malzemenin/eşyanın ithalatı ile birlikte gerçekleşmesi halinde geri kazanım katılım patı ithalatçıdan tahsil edilir. Bu listede yer alan tutarlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Tahsil edilen katılım payları, ilgililerce en geç ertesi ayın on beşine kadar ilgili mal müdürlükleri hesaplarına aktarılır ve bütçeye gelir kaydedilir. Bu maddede sayılan gelirlerin tahsilatında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Çevre Kanunu'na eklenecek bu madde ile yine teklifte belirtilen ve bu yazının sonunda bulabileceğiniz Ek (1) sayılı listede yer alan ürünleri yurt içinde piyasaya arz eden üreticilerden/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilecek. Ekli listedeki ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün/malzemenin/eşyanın ithalatı ile birlikte gerçekleşmesi halinde geri kazanım katılım patı ithalatçıdan tahsil edilecek. İlgili bedeller Çevre Kanunu Madde 18.2'ye göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılar ve bütçeye gelir kaydedilecek. Ayrıca Çevre Kanunu’nun 20'nci maddesine eklenen z bendine göre geri kazanım katılım payı ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası olarak verilecek.  Bu maddeyle ilgili olarak dergimiz yayına girmeden önce Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmede teklifin bu maddesinin Çevre Komisyonunda değişerek, geri kazanım katılım payının üretici/ithalatçıdan değil piyasaya süren/ithalatçıdan tahsil edilecek şekilde değiştiği bilgisini aldık, ancak kesin bilgiyi ilgili kanun Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra sizlerle paylaşacağız.

2.Depozito Uygulaması

EK MADDE 12- Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Bakanlık belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulanmasını zorunlu tutulur. Bu kapsamda, depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satışını gerçekleştiren satış noktaları depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlamakla yükümlüdür. Depozito sisteminin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla EK-1 listede belirtilen ambalajlar için depozito uygulanması zorunlu tutulacak. Ayrıca yine kanunun 20. maddesine eklenen aa bendi ile depozito uygulanması zorunlu ambalajlar için bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen piyasaya sürenlere ton başına 100 Türk Lirası idari para cezası verilecek. Depozito uygulamasının işleyişi ile ilgili detaylar Bakanlıkça yayınlandıkça biz de sizlerle paylaşacağız.

3.Poşet Ücretleri

EK MADDE 13- Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 0,25 TL'den az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl güncellenir. Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Çevre Kanunu’na ek 13’üncü madde ile poşetlerin satış noktalarında en az 0,25 TL'den satılması konusunda karar netleşmiştir. Ayrıca EK-1 listede üreticiden poşet başına 0,11 TL geri kazanım katılım payı kesinti yapılacağı belirtilmişse de Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmede teklifin bu maddesinin Çevre Komisyonunda değişerek, geri kazanım katılım payının üretici/ithalatçıdan değil perakendeciden tahsil  edileceği, ayrıca kesintinin de 0,15 TL olacağı bilgisini aldık, ancak kesin bilgiyi ilgili kanun Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra sizlerle paylaşacağız. Yine bu kanunun 20. maddesine eklenen bb bendi ile plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her bir m²'si için 10 TL idari para cezası verilecek. PAGEV olarak plastik poşetler ile ilgili alınan bu karar çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve bürokratları ile yaptığımız görüşmenin detaylarını dergimizin bu sayısında bulabilirsiniz.

EK: ÇEVRE KANUNU TEKLİFİ EK-1