Düşük Karbonlu Kalkınma Projesi Kapsamında Danışma Kurulu Gerçekleştirildi

7 Haziran 2017 tarihinde, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında desteklenen ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Human Dynamics, REC ve AESA Konsorsiyumu tarafından yürütülen "Düşük Karbonlu Kalkınma için Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi” başlatılmıştır. Proje kapsamında iklim değişikliği ile bilimsel tabanlı mücadele yoluyla küresel çabalara katkı sağlayarak, insan kaynaklı sera gazı salınımlarının azaltılması hedeflenmektedir.

Projenin 2. Bileşeni olan AB Çaba Paylaşımı Kararı (ESD)DEA çalışması ile Türkiye’de ulusal mevzuata uyumlaştırılmasına yönelik Düzenleyici Etki Analizi (DEA) çalışmaları ve kararın uygulanması sürecinin, ülkemizdeki ilgili paydaşlara getirdiği ekonomik, çevresel ve sosyal fayda ve maliyetler analiz edilerek raporlanacaktır. Söz konusu raporlama kapsamında danışma toplantıları düzenlenmektedir.

2 Temmuz 2019 Salı günü, Point Barbaros Otel’de çalıştay gerçekleştirilerek, söz konusu proje kapsamında görüşler alınmıştır.